fbpx

Planul lui Dumnezeu pentru finanțele tale – Derek Prince

Mulți oameni consideră banii ca fiind “murdari”, din cauza spiritului religios. Dar dacă consideri banii a fi în felul acestea, asta înseamnă că banii tăi nu sunt sub controlul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o mare parte a vieții tale nu este în controlul Lui deoarece domeniul financiar reprezintă un factor major al vieții.

Dumnezeu are un plan și pentru banii tăi pentru că orice lucru este în planul Lui.

Romani 12:2 “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Nu subestima banii tăi considerându-i neimportanți sau nespirituali. Aceștia au patru implicații majore în viața ta: timpul tău, puterea ta, talentele tale și chiar moștenirea ta.

Planul lui Dumnezeu pentru viața ta, respectiv pentru banii tăi se traduce printr-un singur cuvânt: BUNĂSTARE

3 Ioan 2 “Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

Tradiția sau religia ne face să credem adesea că a fi sfânt înseamnă să fii sărac sau pusnic, dar această afirmație nu este biblică.

Atitudinea ta față de bani este foarte important pentru că aceasta evidențiază atitudinea ta față de Dumnezeu.

Matei 6:24 “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nuputeţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

Mamona nu sunt banii, ci sunt o forță spirituală care lucrează și îl înrobește pe om prin intermediul acestora, iar acesta lucrează prin atitudinea oamenilor față de bani.

Nu este o alegere dacă vom sluji sau nu, ci o alegere cui vom sluji, este o chestiune de priorități.

Matei 6:33 “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Isus spune practic – Nu căuta banii, ci lasă banii să te caute pe tine.

Proverbe 3:9 “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău,

v. 10 căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must.”

Verifică-ți prioritățile! Îi dai Lui prima parte sau ce mai rămâne?

Pavel spune că lăcomia este idolatrie.

Coloseni 3:5 “De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.”

Când cauți banii în mod primordial, faci din bani dumnezeul tău, adică practici idolatria.

Exod 20:3 “Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.”

1 Timotei 6:10 “Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”

Iar remedial pentru acest lucru îl vezi în versetul imediat următor.

1 Timotei 6:11 “Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.”

Este foarte important să înțelegi că Dumnezeu consideră banii tăi ca fiind sfinți, deoarece El crede că aceștia pot fi oferiți ca și închinare.  Fără această ofrandă închinarea ta este incompletă.

Nimeni să nu vină cu mâinile goale!

Exod 23:14 “De trei ori pe an să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea.

v.15 Să ţii Sărbătoarea Azimilor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt – şi să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.”

Psalmul 96:8 “Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui! v.9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!”

Există trei realități importante despre jertfă

1.Cum Îi dăm slavă lui Dumnezeu?

Îi dăm slavă lui Dumnezeu aducând o jertfă!

2.Nu avem dreptul să avem acces la Dumnezeu, dacă nu aducem o jertfă.  Exod 23:15 – Adu o jertfă

3. Închinarea nu este completă până nu aducem o jertfă

Când aduci lui Dumnezeu o parte hotărâtă din venitul tău, te jertfești pe tine însuți. Nu îi poți da nimic mai bun lui Dumnezeu decât pe tine.

Dărnicia, închinarea și sfințenia fac parte din planul lui Dumnezeu pentru viața ta.

El ține socoteala darurilor oferite de poporul Său.

Numeri 7:10” Căpeteniile şi-au adus darurile pentru târnosirea altarului în ziua când l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului.

v.11 Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, şi anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru târnosirea altarului.”

v.12 Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.

v.13 El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;

v.14 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie,

v.15 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot;

v.16 un ţap pentru jertfa de ispăşire

v.17 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.”

Chiar Isus este atent spune Noul Testament la cât de mult oferim.

Marcu 12:41” Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.

v.42 A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan

v.43 Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie,

v.44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

  • Isus privește la cât dă fiecare și estimează valoarea reală
  • El măsoară ce dăruim prin ceea ce păstrăm pentru noi înșine

Romani 14:12 “Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.”

Într-o zi fiecare va da socoteală de lui Dumnezeu. Termenul grecesc din acest verset este folosit pentru lucruri materiale, cheltuieli financiare. Deci, fiecare va da socoteală de banii lui înaintea Tatălui.

Originea zeciuielii merge înapoi până la Avraam. Ea nu a fost instituită sub lege. Aceasta este aproximativ cu 400 de ani înaintea legii.

Geneza 14:18” Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin – el era preot al Dumnezeului† celui Preaînalt.

v.19 Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului!

v.20 Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.”

Dumnezeu te provoacă

Maleahi 3:7” Din vremea părinţilor voştri, voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine şi Mă voi întoarce şi Eu la voi”, zice Domnul oştirilor. „Dar voi întrebaţi: ‘În ce trebuie să ne întoarcem?’

v.8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

v.9 Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!

Dumnezeu spune că dacă nu aduci zeciuiala la casa Lui, acest lucru este furt și înșelăciune.

Maleahi 3:10”Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Aceasta este soluția Tatălui

Maleahi 3:11 “Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre”, zice Domnul oştirilor.”

Iar acesta este rezultatul.

2 Corinteni 8:9 “Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”

Pavel spune că acest har al dărniciei, care apare de 7x ne-a asigurat bunăstarea noastră prin cruce. Deci, toate lucrurile sunt un dar de la Dumnezeu, nu meritele tale.

Dărnicia ta trebuie să fie un act al credinței, nu al Legii.

Cheia pentru bunăstarea ta financiară este în mâna ta. Este cheia credinței ce reacționează la harul lui Dumnezeu.

  • Ia inițiativa să dăruiești
  • Poți fixa proporția în care primești, căci măsura cu care dăruiești, este măsura cu care primești. Dacă faci acest lucru cu finanțele tale, restul devine responsabilitatea lui Dumnezeu.
  • Înainte de a încerca să-I dai ceva lui Dumnezeu, dă-te pe tine însuți.

Romani 12:1 “Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

Dărnicia ta trebuie să fie un rezultat al dragostei tale pentru El. Se vede dragostea ta pentru El în cât de mult dăruiești?

Dărnicia înseamnă să semeni sămânța.

2 Coriteni 9:6 “Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.

v.7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”.

Posibilitatea să ai succes există, dar să ajungi la succes atârnă de aplicarea principiilor sau legilor agricole. Deci, te poți aștepta la o înmulțire a ceea ce ai semănat, dar numai în proporție cu cantitatea semănată.

Pentru o recoltă bogată agricultorul trebuie să aplice câteva reguli:

  • Fermierul trebuie să aleagă un sol bun și potrivit și trebuie să aleagă felul potrivit de sămânța pentru solul potrivit.
  • Trebuie să se pregătească solul în mod corect.
  • Trebuie să îngrijească bine de cultură în timp ce aceasta crește.

Criterii pentru dărnicie

Dacă îndeplinește aceste criterii, poți dărui, dacă nu o face, cred că ar trebui să nu te grăbești să dai, pentru că Dumnezeu se uită la modul în care îți gestionezi banii.

Aduce roade în Împărăție acea slujire?

Are o conduită etică în modul în care cere banii?

Acționează ca un administrator credincios al banilor?

Se aliniază la Sfânta Scriptură?

Sunt oameni ai rugăciunii, harnici și eficienți?

Este necesar să fii perseverent în aceste practice și să nu te oprești, altfel vei opri procesul aplicabilității acestora în viața ta.

Mai jos ai câteva recomandări de cărți foarte bune pentru educația ta financiară.

Top 10 cărți educație financiară
Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?